Tap Shoes Rental

Rental for tap shoes x 4 classes =$260 Tap Shoe Model: Bloch/ Capezio

  • 2 小時
  • 70 Hong Kong dollars
  • 144-150 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung

連絡人詳細資料

  • SMK TAP DANCE STUDIO, Kwai Chung, Hong Kong

    +852 93243180

    enquiry@smktapdancestudio.biz